Сборник с докладите от конференцията

Срок за изпращане на текста: 31 януари 2018 г.

Условие за публикуване: ще бъдат публикувани само текстовете, написани въз основа на реално изнесени на конференцията доклади и изпратени в срок (до 31.01.2018 г.).

ФОРМАТ НА ТЕКСТОВЕТЕ ЗА СБОРНИКА

Microsoft Word

Обем: до 15 стр. (сметнати по БДС стандарта – до 27000 знака)

Шрифт: Times New Roman

Размер: 12

Разстояние между редовете: 1.5

Нов ред с отстъп 1.25 см.

Бележки и позовавания – под линия с автоматична номерация от Word-формата (References + Insert Footnote)

Стандарт за позоваванията – примери:

Mouffe, Chantal. On the Political. London and New York: Routledge, 2005.

Lafont, Christina. “Is the Ideal of a DD Coherent?” In Deliberaive Democracy and its Dicontents, edited by José Luis Marti and Samantha Besson, 3 – 26. Burlington VT: Ashgate, 2006

O’Flynn, Ian. “Deliberative Democracy for a Great Society.” Political Studies Review 13, no. 2 (2015): 207–216.

Habermas, Jürgen. Religion in the Public Sphere, lecture presented at the Holberg Prize Seminar. 2005 www.holbergprisen.no/images/materiell/2005_symposium_habermas.pdf#nameddest=habermas, accessed October 5th 2015.

Резюме (Abstract) и ключови думи – само на английски. До 100 думи (респ. 600 знака), като текстът влиза в общия обем на статията – до 27000 знака.

 

25 октомври 2017

18.00-20.00 -ЧЕСТВАНЕ 125 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТСКА ФИЛОСОФИЯ

Водещи: проф. дфн Пламен Макариев и доц. д-р Цветина Рачева

 • Откриване
  • проф. Димитър Денков, Декан на Философски факултет
 • Приветствия
  • проф. Анастас Герджиков, Ректор на СУ “Св. Климент Охридски”
  • проф. Витан Стефанов, предишен декан на ФФ,  СУ “Св. Климент Охридски”
  • проф. Александър Димчев, предишен декан на ФФ,  СУ “Св. Климент Охридски”
  • проф. Морено, Испания
  • проф. Диев, Русия
 • Презентации на философски звена
  • доц. Иван Колев, ръководител на катедра Философия, СУ
  • проф. Александър Кънев, ръководител на катедра История на философията, СУ
  • проф. Александър Гънгов, ръководител на катедра Логика, етика и естетика, СУ
  • проф. Веселин Петров, зам.-директор на ИИОЗ към БАН
  • проф. Монов, Философски факултет, ЮЗУ, Благоевград
  • проф. Райчо Пожарлиев, ръководител на катедра Философия, Пловдивски университет
  • д-р Христо Гьошев, ръководител на департамент философия и социология, НБУ
  • Философски факултет, ВТУ
  • катедра Социални науки, ТУ, София

20.00-21.00 – Коктейл

21.00-23.00 – Арт вечер – ФИЛОСОФИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗКУСТВОТО

Място: Аула на СУ “Св. Климент Охридски”

Облекло: Официално

 

 

Заявки за участие

31 август 2017 – срок за изпращане на заявка с тема и резюме на доклада.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:

 • проф. дфн Пламен Макариев, катедра Философия
 • проф. д-р Хари Паницидис, катедра История на философията
 • проф. д-р Силвия Минева, катедра Логика, Етика, Естетика

За контакт: 125yearsphilosophy@gmail.com