Сборник с докладите от конференцията

Срок за изпращане на текста: 31 януари 2018 г.

Условие за публикуване: ще бъдат публикувани само текстовете, написани въз основа на реално изнесени на конференцията доклади и изпратени в срок (до 31.01.2018 г.).

ФОРМАТ НА ТЕКСТОВЕТЕ ЗА СБОРНИКА

Microsoft Word

Обем: до 15 стр. (сметнати по БДС стандарта – до 27000 знака)

Шрифт: Times New Roman

Размер: 12

Разстояние между редовете: 1.5

Нов ред с отстъп 1.25 см.

Бележки и позовавания – под линия с автоматична номерация от Word-формата (References + Insert Footnote)

Стандарт за позоваванията – примери:

Mouffe, Chantal. On the Political. London and New York: Routledge, 2005.

Lafont, Christina. “Is the Ideal of a DD Coherent?” In Deliberaive Democracy and its Dicontents, edited by José Luis Marti and Samantha Besson, 3 – 26. Burlington VT: Ashgate, 2006

O’Flynn, Ian. “Deliberative Democracy for a Great Society.” Political Studies Review 13, no. 2 (2015): 207–216.

Habermas, Jürgen. Religion in the Public Sphere, lecture presented at the Holberg Prize Seminar. 2005 www.holbergprisen.no/images/materiell/2005_symposium_habermas.pdf#nameddest=habermas, accessed October 5th 2015.

Резюме (Abstract) и ключови думи – само на английски. До 100 думи (респ. 600 знака), като текстът влиза в общия обем на статията – до 27000 знака.