Формат на докладите

Темите на докладите са без ограничения.

След получаване на резюметата Програмният комитет ще групира докладите в тематични сесии от по 3 доклада.

Докладите на конференцията трябва да бъдат в рамките на 30 минути, включващо времето за изложение, въпроси и отговори.

Докладите в обем до 20 стандартни страници с резюме на български и английски език ще бъдат публикувани през 2018 г. в сборник, издаден от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Срокове:

  • Резюме на доклада на български език – 31 август 2017 г.

Адрес за контакт: 125yearsphilosophy@gmail.com