Програма – доклади на български език

PHILO-SOPHIA

125 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТСКА ФИЛОСОФИЯ

Юбилейна конференция

26-28 октомври 2017 г.

СУ „Св. Климент Охридски“.

 

ЧЕТВЪРТЪК

1 ЗАЛА

Политическа философия

9 – 10.30 – Водещ: доц. д-р Здравко Попов

 • проф. д-р Витан Стефанов, Великите контрареволюции на Мохамед и Маркс
 • проф. Тодор Тодоров, Философските реверанси към политиката
 • доц. д-р Ал. Каракачанов, Критика на моделите и теориите на прехода

 История на философията

11 – 12.30 – Водещ: проф. д-р Витан Стефанов

 • проф. д-р Иван Камбуров, Генезис на трансценденталната форма на съзнание в индийската философия
 • проф. дфн Красимир Делчев, Ориген контра Целз за раждането на Иисус от Назарет
 • д-р Владимир Раденков, Хоризонт и асемблаж: една съпоставка между философиите на Хайдегер и Дельоз

14 – 15.30 – Водещ: проф. д-р Хараламби Паницидис

 • д-р Сергей Методиев, Мартин Хайдегер и “Последният Бог”
 • д-р Мирослав Бачев, Как мислим трансцендентното: полемиката между Карл Юнг и Мартин Бубер
 • докторант Лидия Кондова, Оправдание на реалността на телесната субстанция във философията на Лайбниц срещу “фантастичната приказка” на феноменологията

16 – 17.30 – Водещ: проф. д-р Иван Камбуров

 • проф. д-р Хараламби Паницидис, Философията на възпитанието и образованието на В. Розанов
 • доц. д-р Христо Стоев, Понятието на Кант за метафизиката
 • д-р Диляна Филипова, Пред лицето на самотната вечер: общение и образование във философията на Мартин Бубер

2 ЗАЛА

Академичната традиция и философското образование у нас

9 – 10.30 – Водещ: проф. дфн Добрин Тодоров

 • чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов, Има ли бъдеще философията като университетска специалност?
 • чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов, Изяви на инерционния философски плурализъм у нас през 1945-1948 г.
 • д-р Милена Личева, Университетската философия: „ предговор“ и „ послеслов“

11 – 12.30 – Водещ: чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов

 • проф. дфн Добрин Тодоров, Философското образование в отстъпление
 • д-р Бисера Колева, За действителните и мнимите неблагополучия във философското обучение на неспециалисти
 • д-р Евелина Варджийска, Философско образование и философска култура

14 – 15.30 – Водещ: чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов

 • проф. дфн Веселин Петров, Университетското образование пред опасността от тясно професионализиране
 • д-р Десислава Дамянова, Изтокът в историята на университетската философия в СУ „Св. Климен Охридски”
 • д-р Силвия Кръстева, Делото на проф. дфн Иван С. Стефанов за популяризиране и изследване на немската класическа философия в България

16 – 18.00 – Водещ: доц. д-р Мариана Няголова

 • проф. дфн Венцеслав Кулов, За Димитър Михалчев и предмета на логиката като наука
 • доц. д-р Емил Димитров, Димитър Михалчев и Вълко Червенков: един неочакван диалог
 • доц. д-р Георги Белогашев, Димитър Михалчев и катедра „Философия“ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • докторант Мадлен Ангелова, Понятието за наука при Димитър Михалчев и проблемът за „единичното“ и „общото“

ПЕТЪК

1 ЗАЛА

Академичната традиция и философското образование у нас

9 – 10.30 – Водещ: доц. д-р Емил Димитров

 • проф. д-р Борис Манов, Парадигмално-доктриналният подход като метод за преподаване на история на политическата философия
 • доц. д-р Мариана Няголова, Съюзът между философията и психологията в българската академична традиция от първата половина на XX век
 • д-р Андрей Лешков, Мисловност и институция (Ритуалистичността на философстването)

Философия

11 – 13.00 – Водещ: проф. дфн Стефан Пенов

 • проф. дфн Валентин Канавров, Философията като метафизика
 • доц. д-р Владимир Теохаров, Идеята за Университета като религиозна идея в немската култура на 19 век
 • доц. д-р Ивайло Лазаров, Представното мислене, представителният мислещ – един критико-феноменологичен ракурс

14 – 15.30 – Водещ: проф. дфн Пламен Макариев

 • проф. дфн Сергей Герджиков, Теориии отвъд делението природа-култура
 • доц. д-р Константин Янакиев, Наука ли е философията?
 • проф. д-р Иван Върбанов, „Подбутването” на Ричард Талер – критични бележки

16 – 18.00 – Водещ: доц. д-р Константин Янакиев

 • доц. д-р Веселин Дафов, Онтологията – между метафизика и информатика
 • доц. д-р Валери Личев, Конфликтът на интерпретациите и херменевтичната перспектива пред философската антропология
 • доц. д-р Иван Колев, Метафизично и поетично у човека като Erdwesen
 • д-р Вяра Попова, За фотографията и слепотата

2 ЗАЛА

9 – 10.30 – Водещ: доц. д-р Ангел Кондев

 • проф. дфн Стефан Пенов, Философия, религия и светоглед
 • доц. д-р Татяна Батулева, Философска рецепция и философска култура
 • д-р Илия Тодоров, Опит за метафизика на труда

11 – 12.30 – Водещ: доц. д-р Татяна Батулева

 • доц. д-р Ангел Кондев, “Да се завърнеш в бащината къща“. Патриотизъм по време на глобализация
 • д-р Христо Гьошев, Философско-антропологически тенденции в парадигмата за признаването: предпоставки и следствия за една цялостна теория
 • проф. дфн Пламен Макариев, Културната идентичност – същност, конструкция, конструирана същност? Една комуникативистка перспектива

14 – 15.30 – Водещ: доц. д-р Веселин Дафов

 • проф. дфн Александър Андонов, Причиняване и ставане (философия и научност)
 • д-р Цена Желязкова, Достойнството на недостойните
 • докторант Валентин Калинов, Истина – носталгия – философия

Етика

16 – 17.30 – Водещ: доц. д-р  Емилия Маринова

 • доц. д-р Николай Атанасов, За персонализма и съвременното общество
 • гл. ас. Александър Стойчев, ас. Мартин Мирчев, Етичните решения в практическата етика – – рационална аргументация и ценностна интерпретация
 • д-р Любослава Костова, Автономия и избор в процеса на взимане на репродуктивни решения в медицинската практика.

СЪБОТА

ЗАЛА 1

9 – 10.30 – Водещ: проф. д-р Силвия Минева

 • доц. д-р Николай Михайлов, Българската академична етика
 • доц. д-р Емилия Маринова, Приложната етика– съвременни предизвикателства пред академичното образование
 • проф. д-р Даниела Сотирова, Бизнес-етиката и нейните философски основания: концептуализация и контекстуализация в българските условия

11 – 13.00 – Водещ: доц. д-р Николай Михайлов

 • проф. д-р Силвия Минева, Етика на интелектуалните технологии в киберекологичния контекст на дигиталната цивилизация
 • д-р Александър Лазаров, Конструираме ли изкуствения интелект по свой образ и подобие?
 • д-р Петър Горанов, Естетика на живеенето и етика на умирането: импресия
 • д-р Андрей Митич, Rethinking Balkans: Space and Identity in Bulgarian and Serbian hetero-imagination

Зала 63

Естетика

9 – 10.30 – Водещ: д-р Петър Пламенов

 • проф. дфн Иванка Стъпова, Символната същност на двойника
 • доц. д-р Мая Иванова, Метаморфозите на естетическото (Появата на нови понятия)
 • магистрант Меги Попова, Изкуството в различни контексти. Дебатите около изкуството от времето на тоталитаризма: етика vs естетика

11 – 13.00 – Водещ: доц. д-р Мая Иванова

 • д-р Петър Пламенов, Естетическо състрадание – или полифункционалност на интересното. За една парадоксална естетическа инвенция на Артур Шопенхауер
 • д-р Николай Велев, Вещта между овещняването и изкуството. Естетически и онтологически аспекти на производственото изкуство
 • д-р Мирослава Христоскова, Естетика на съществуването (Мишел Фуко)
 • д-р Йордан Детев, Философия на въображението и разширена реалност

ЗАЛА 2

Логика и методология на науката

9 – 10.30 – Водещ: д-р Евелина Варджийска

 • доц. д-р Анна Бешкова, Определените описания: контекст и комуникация
 • доц. д-р Росен Люцканов, Събитийни тропи?
 • доц. Борис Грозданов, Смисъл и значение във физическата геометрия

Методика на преподаването на философски дисциплини

11.00 – 12.00 – Водещ: доц. д-р Анна Бешкова

 • д-р Мая Митренцева, За някои аспекти на промяната в обучението по философия в средното училище
 • учител Теодора Тодорова, Формирането на личната идентичност чрез философското познание или  за предизвикателството да преподаваш философия в училище