Предадени доклади за сборника

 • проф. дфн Александър Андонов, СУ – Причиняване и ставане (философия и научност);
 • д-р Александър Лазаров – Конструираме ли изкуствения интелект по свой образ и подобие?
 • доц. д-р Ангел Кондев, ТУ – “Да се завърнеш в бащината къща…”. Патриотизъм по време на глобализация;
 • чл-кор. проф. дфн Ангел Стефанов, ИИОЗ, БАН – Изяви на инерционния философски плурализъм у нас през 1945-1948 г.;
 • д-р Бианка Ботева-Рихтер, Виена – Ценностното значение на родината като топос и а-топос. Дом и бездомност в процесите на миграция;
 • Биляна Попова – The Concept of Perfection in Medieval Arabic Philosophy: Differences between the Arabic Peripatetic School and the Sufi Philosophy in their Conceptualization of Perfection
 • д-р Бисера Колева, УНСС – За действителните и мнимите неблагополучия във философското обучение на неспециалисти;
 • проф. д-р Борис Манов, ЮЗУ – Парадигмално-доктриналният подход като метод за преподаване на история на политическата философия
 • проф. дфн Валентин Канавров, ЮЗУ – Философията като критическа метафизика;
 • доц. д-р Валери Личев, ИИОЗ, БАН – Бездомността като семиотичен проблем
 • проф. дфн Васил Проданов, УНСС – Има ли бъдеще философията като университетска специалност?
 • проф. дфн Веселин Петров, ИИОЗ, БАН – Университетското образование пред опасността от тясна професионализаия;
 • д-р Владимир Раденков, УАСГ – Хоризонт и асемблаж: една съпоставка между онтологиите на Хайдегер и Дельоз;
 • д-р Вяра Попова, ИИОЗ, БАН – За фотографията и слепотата;
 • доц. д-р Георги Белогашев, ВТУ – Димитър Михалчев и Катедра Философия на СУ “Св. Климент Охридски”
 • проф. д-р Даниела Сотирова, ТУ, София – Бизнес етиката и нейните философски основания. Концептуализация и контекстуализация в българските условия;
 • д-р Диляна Филипова – Пред лицето на самотната вечер: общение и образование във философията на Мартин Бубер;
 • гл.ас. д-р Десислава Дамянова, СУ – “Изтокът” в историята на университетската философия в СУ “Св. Климент Охридски”;
 • проф. дфн Добрин Тодоров, МГУ – Философското образование в отстъпление;
 • доц. д-р Емилия Маринова, ИИОЗ, БАН – Приложната етика – съвременни предизвикателства пред академичното образование;
 • доц. д-р Ивайло Лазаров, ВСУ “Черноризец Храбър” – Презентативното мислене и представителният мислещ в крикито-феноменологичен ракурс;
 • проф. д-р Иван Върбанов, СА “Димитър А. Ценов”, Свищов – “Подбутването” на Ричард Талер – критични бележки;
 • доц. д-р Иван Колев, СУ – Метафизично и поетично у човека като Erdwesen;
 • проф. дфн Иванка Райнова, ИИОЗ, БАН – Toward a Hermeneutic Phenomenology of the European Crisis, History and Values;
 • д-р Илия Тодоров, – Опит за метафизика на труда;
 • доц. д-р Константин Янакиев, СУ – Наука ли е философията? Против философския метод;
 • докторант Лидия Кондова, СУ – Оправдание на телесната субстанция във философията на Лайбниц срещу “фантастичната приказка” на монадологията;
 • д-р Любослава Костова – Автономия и избор в процеса на взимане на репродуктивни решения в медицинската практика
 • докторант Мадлен Ангелова, СУ – Понятието за наука при Димитър Михалчев;
 • д-р Марияна Нягулова, ВТУ – Съюзът между философията и психологията в българската академична традиция (1888-1912);
 • д-р Милена Личева – Университетската философия: предговор и послеслов;
 • д-р Мирослав Бачев,  СУ – Как да мислим трансцендентното: диалогът между Карл Юнг и Мартин Бубер;
 • доц. д-р Николай Атанасов, Университет “проф. д-р Асен Златаров”, Бургас – За персонализма и съвременното общество.
 • проф. д-р Силвия Минева, СУ – Етика на интелектуалните технологии в киберекологичния контекст на дигиталната цивилизация;
 • проф. дфн Стефан Пенов, ИИОЗ, БАН – Философия, религия, светоглед;
 • д-р Христо Гьошев, НБУ – Философско-антропологически тенденции в парадигмата за признаването: предпоставки и следствия за една цялостна теория;
 • д-р Цена Желязкова, СУ – Достойнството на недостойните;
 • Andrea Raimondi – A Puzzle About Semantic Properties and Facts;
 • Eleftherius Sarantis – Legislators’ temporary permanence and the revocable vote;
 • Geofrey Dean, USA – Orpheus Regained: Co-Compositional and Co-Performative Orphic Intersubjectivity in Composer-Performer Collaboration;
 • Dr. Giannis Stamatellos, The American College of Greece – “Seasons bring all things”: A Heraclitean ontology of time;
 • Guillaume Deshauffour – Encyclopaedic epistemology;
 • prof. Luis Fernández Moreno, Complutense University of Madrid, Department of Logic and Theoretical Philosophy – Reference Change in Putnam’s Theory;
 • Necdet Yildiz, PhD Candidate, Middle East Technical University, Turkey – Perspectivist Approaches to “Truth”: James and Nietzsche.
 • Prof. Nikolay Milkov, Paderborn, Germany – Wittgenstein’s Ways;
 • Prof. David B. Martens, University of the Witwatersrand, WITS 2050, Johannesburg, South Africa – True Belief, Knowledge, and Knowledge Assessment;
 • Dr. Susanne Moser, Austria – On Virtues and Values: Max Scheler and Christoph Halbig
 • Virgilijus Petuška, PhD Candidate, Vilnius University, Lithuania – Aristotle on the Separation of Forms and Numbers
 • Dr. Viktor Ilievski, Bucharest – The Problem of Evil and Theodicy in the Republic 379b-c.